Teminat Mektubu alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar...
HENÜZ MUACCEL OLMAYAN ALACAK İÇİN TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? Muhataptan alınan mektuplar, muhatabın ticari ilişkinin kaynağı olan sözleşmede yer alan edimlerini süresinde ve gereği gibi ifa etmesi riskine karşı...
Çek ve Bono (senet) hakkında bilinmesi gerekenler
SENET NASIL DOLDURULUR? Bir bono düzenlenirken; · Senet metninde bono veya emre yazılı senet kelimesi · Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini · Vadeyi · Ödeme yerini · Kime veya kimin emrine düzenlenecek ise onun adını(lehdar)...
Adi ortaklık hakkında Memorandum
ADİ ORTAKLIK KİMLERDEN OLUŞABİLİR? Türk Borçlar Kanunu'nun 620. Maddesine göre; 'Adi ortaklık sözleşmesi iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir.”...
Elektronik Tebligat ve Kep Sistemi hakkında Memorandum
GENEL ANLAMDA TEBLİGAT NEDİR? Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak 'duyurma bildirme haber verme” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Kanuni olarak tebligat; istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini teminen yetkili mercii...
Faturada yer alan vade farkının karşı taraf açısından bağlayıcılığı sorunu
Kural olarak faturanın muhataba tebliğ edilmesinden itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi, muhatap tarafından fatura içeriğinin kabul edildiği anlamına gelir. Ancak itiraz edilmemişolması, karşı tarafça tek taraflı olarak yazılan vade...
Arabuluculuk hakkında bilmeniz gerekenler
İLGİLİ YASAL MEVZUAT: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ('Kanun”), 07.06.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 22.06.2012 tarihli, 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un uygulamaya dair olan hükümleri...
İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
TANIMI : İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek,...
Şirket ortaklarının Şahsi alacakları
Şahsi alacaklılar ibaresi, şirket dışında bir sebeple ortaktan alacaklı anlamına gelmektedir. Ortakların şahsi alacaklılarının durumu TTK'nun 133. Vd maddelerinde genel hüküm niteliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, şahsi...
Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu Hakkında Memorandum
1. YENİ TTK'YA GÖRE BİR ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURULABİLMESİ İÇİN EN AZ KAÇ KURUCUNUN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR?          Eski TTK'na göre bir anonim şirketin kurulması için şirkette...
Çeklerde Banka İbraz Kaşesinin Karalanması
Banka ibraz kaşesinin tamamen karalanması; çeki, kambiyo senedi olmaktan çıkarır mı? İlgili sorunun cevabını aşağıda yer verilen Yargıtay kararları ışığında cevaplamak mümkündür. Konuyla ilgili olabilecek bazı kararlar şu şekildedir:...
Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı
TTK'ya göre, her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir (YTTK md. 392/f.1). Yönetim kurulu üyesinin bu hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz. Aksine, esas sözleşme...
İkramiye Ödemesinin İş Şartı Haline Gelmesi
İkramiye; işverenin asıl ücrete ek olarak bazı vesilelerle (Noel, yılbaşı, iş yılının sona ermesi gibi) ya da ya da işçilere yaptıkları işten ve işyerinin gelişmesine katkılarından ötürü duyduğu hoşnutluğu belirtmek için ya da...
İflasın Takip ve Davalara Etkisi
İcra İflas Kanunu'nun 193. maddesine göre; " İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. İflasın tasfiyesi...