Faydalı Model Belgesinin tescili ve hükümsüzlüğü
Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, buluşlar patent ve faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Bu makalenin konusu Faydalı Model tescili ve Tescilin Hükümsüzlüğü davasıdır. Buna göre, Faydalı...
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişilere tazminat ödenmesi hakkında, 01.06.2005 tarihinden önceki durumlarda 466 sayılı yasa uygulanacak olup, 01.06.2005 tarihinden sonra ki durumlarda 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 141-144 maddeleri uygulanacaktır....
Haksız fiil sonu maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı
Türk Borçlar Kanunun 49. Maddesine göre; 'kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Buna göre, bir başkası tarafından gerçekleştirilen haksız bir eylem ya da fiil sonucunda ortaya...
Fiili ayrılık sebebi ile boşanma
TMK 166/son maddesi uyarınca, boşanma sebeplerinden herhangi birisine dayalı olarak açılmış bir boşanma davasının reddine dair karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl boyunca, her ne sebep ile olursa olsun tarafların...
Evlilik dışı doğan çocuğun hukuksal durumu
Türk Medeni Kanun'a göre belirlen şartlarla yapılmayan evlilikler resmi değildir. Resmi bir evlilik olmadan, evlilik dışında doğan çocuğun velayeti, Türk Medeni Kanun'un 337. maddesi uyarınca anneye aittir. Babanın nüfus müdürlüğünde...
Mobbing nedir? Hukuksal çözümü nasıl olur?
Mobbing, kısa deyimi ile 'yıldırma” anlamına gelmektedir. Türkiye de henüz yeni olarak dillendiriliyor olsa da, aslında özünde geçmiş uzun yılları kapsayan bir sıkıntıyı dile getirmektedir. Mobbing, işyerinde, kendinizden üst konumda...
Boşanma davasında maddi-manevi tazminat
Türk Medeni Kanunun 174. Maddesi ile taraflar arasındaki boşanma davasında, mevcut ve beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu eş, diğer eşten zararlarının tazminini talep edebilir. İş bu tazminat, Maddi ya da Manevi veya...
Kesinleşmiş hapis cezasının infazının ertelenmesi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 devamı maddelerinde düzenlenen İNFAZIN ERTELENMESİ müessesi, Türk Ceza Kanunun 51. maddesinde düzenlenen Hapis Cezasının Ertelenmesi ile CMK 231. maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının...
Resmi evlilik bağı bulunmayan eşin hakları?
Medeni Kanun uyarınca evlilik bağı kurulmasa bile, karı koca diye birleşen, bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren kadınlar için bakım yükümlülüğünü yerine getiren erkeğin destek sayılması gerektiği, doktrinde ve Yargıtay'ın...
Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi
4721 sayılı Medeni Kanun ile yasal mal rejimi olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. Ancak, kanunda diğer mal rejimleri olan Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı ve Paylaşmalı Mal...
Sahte çek düzenlemek ve cezası
Türk Ticaret Kanunu'ndaki yasal unsurları taşıyan çek‘in bankaya ibrazında, meblağının karşılıksız çıkması durumunda 5941 sayılı Çek Kanunu gereği karşılıksız çek keşide etmenin müeyyideleri uygulanacaktır. Ancak, çek düzenleme...
Boşanma veya ayrılık kararı
Türk Medeni Kanunun 170. Maddesi uyarınca, evlilik birliğinde yaşanan problemler sebebi ile tarafların Boşanma ve Ayrılık talepli dava açılabileceğini düzenlemiştir. Şöyle ki, Dava Boşanma talepli açılmış ise, bu durumda, hakim boşanma...
Eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlanması
Türk Medeni Kanunda, evlilik birliğinin korunması amacı ile birtakım koruyucu düzenlemeler getirilmiştir. Madde 194 ile Aile Konutu şerhi konulması, madde 195 ile evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirmemesi halinde hakim müdahalesinin...
Özel hayatın gizliliğine karşı suçlar
TCK'nun 132-141. Maddeleri kapsamında özel hayata yönelik yapılan müdahaleler ve cezaları düzenlenmiştir. Buna göre; Haberleşmenin Gizliliğini İhlal; TCK 132. Maddesi; 1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse,...
İcra Taahüdü Ve Taahüdü İhlal Suçu Nedir?
İcra İflas Kanuna göre, alacaklının alacağını alabilmek adına, borçlu aleyhine başlatmış olduğu icra takiplerinde, borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra, süresi içerisinde itiraz etmemiş veya etmiş ise de itirazı reddedilmiş ise...