Anlaşmalı boşanma davaları
Anlaşmalı Boşanma davaları her iki tarafın da boşanmaya karar vererek boşanma hususunda her konu üzerinde anlaşma yaptıkları davalardır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için karı ve kocanın boşanmaya razı olması, velayet...
Yanlış teşhis ve tedavi sonucu açılan maddi ve manevi tazminat davaları
Hekimin meslek alanı içinde olan hafif de olsa bütün kusurlarından sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Hekimler, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek...
Boşanma davaları esnasında ortaya çıkan velayet sorunu
Müşterek çocuğun dava süresince kimin yanında kalacağına ve diğer tarafın çocukla görüşme süresine hakim karar verecektir. Boşanma davası görülürken hakim müşterek çocuğun menfaatleri doğrultusunda bir karar verecek ve çocuk için...
Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de geçerliliği
Tanıma davası, yabancı memleketlerde verilen boşanma kararlarının Türkiye'de de geçerlilik kazandırılabilmesi amacı ile Türkiye'de açılır. Yabancı kararın hukuki neticeleri, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre tayin edilir....
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 15-18 yaş grubunda yer alan mağdura yönelik, cebir, tehdit,...
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerleşik kararlarında vurgulandığı üzere, 'muvazaa iddiasına dayalı davalar, zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilecektir. Danışıklı (muvazaalı) işlem hiçbir hüküm...
Kat mülkiyetine tabi yapılarda genel giderler
Kat mülkiyetine tabi yapılarda kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi vesair giderlere ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür. Ayrıca,...
Miras payı temlik edilebilir mi?
Miras bırakandan intikal eden miras payının mirasçılar arasında yahut 3.kişiye temliki TMK.m.677/ 1 gereği mümkündür. TMK.677 gereği terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan...
Evliliklerde boşanma kararı
Evlilik bir yılını doldurmamış olsa dahi evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri, eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatlanması halinde boşanma kararı verilebilir. Eğer taraflar arasında ortak hayatı temelinden...
Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde imal ve ticareti
TCK.m.188 gereğince uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Burada sanığa verilecek...
Boşanma davalarında delil kavramı
Boşanma davalarında ispat açısından sunulan dosyaya delillerin ne şekilde elde edildiği noktası delillerin geçerliliği açısından önem kazanmaktadır. Toplanan delillerin hukuka uygun olması gerekmekte olup, aksi halde tarafların özel hayatının...
5607 sayılı yasaya Muhalefet-Kaçakçılık suçları
Gümrüğe bildirilmemiş eşyayı yurda sokmak 5607 sayılı yasanın ihlalini olup, kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Yasal açıdan değerlendirildiğinde tütün mamullerinin üretimi ithalatı ve ticareti 4733 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak...
Türk Ceza Kanunu kapsamında Cinsel Taciz Suçu (madde 105)
Madde 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen 105.maddede bahsolunan...
Miras payının temlikinden kaynaklanan davalar nelerdir?
1)PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ Mirasçıların tereke üzerinde yapacakları paylaşmanın miras bırakanın ölümünden sonra olacağı kuşkusuzdur. Mirasçılar arasında payların oluşturulması, paylaştırılması, fiilen alınması yani paylaşma sözleşmesi...
Kadına ait Ziynet eşyalarının Evlilik Birliğinde bozdurularak harcanması
Evlilik birliği içerisinde kadına ait olan takılar, ziynetler çeşitli amaçlarla bozdurulmuş ve kullanılmış olabilir. Örneğin, kocanın maddi sıkıntıları sebebi ile yahut yeni iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyulması halinde, evin genel...
Zamanın çoğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçirmek boşanma sebebi olabilir mi?
Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamakla yükümlüdürler. Her iki tarafın da bu hususta kendi üzerine düşen görevleri vardır, evlilik birliğinin sağlıklı yürümesi için çiftlerin birbirlerinin...
İflas eden Fitness merkezlerine ödenen paraları geri almak için ne yapmalıyız?
Son dönemlerde iflas eden firmalar arasına birçok spor, fitness merkezi de eklenmiştir. Spor merkezlerine üyeliklerini parasal anlamda kar etme amacı ile uzun yıllara dayandıran üyeler şimdilerde merkezden faydalanamadıkları gibi ödemiş oldukları...
Evlilik dışı doğan çocuğun velayet sorunsalı
MK 337 gereğince; Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Nüfus kanunu 20 maddeye göre, evlilik dışı doğan çocuklar annenin hanesine kaydedilir ve baba hanesinde babanın sadece adı yazılır. Nüfus hanesinde babanın çocuğu tanımış...
Yaş küçültme, büyültme davaları nasıl ve ne zaman açılır?
Yaş küçültme, değiştirme yahut büyütme davalarının belirli şartları vardır. Yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılı olan yaşa uygun görünüme sahip olmamalıdır.   Kişi yaşını büyütmek istiyorsa,...
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler - İş Sözleşmesinin Değiştirilebilirliği
İş sözleşmesinin yapılmasını takiben tarafların çalışma koşullarını anlaşmak sureti ile ihtiyaçlarına göre değiştirmesi her zaman mümkündür. Değişen koşullar dahilinde işverenin işçiyi değil, iş sözleşmesinin koşullarını...
Ceza Muhakemesi’nde İstinaf Kanun Yolu
20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başlayan Bölge Adliye Mahkemeleri ile hukuk sistemimizde yeni bir dönem başlamıştır. Ceza davaları için istinaf kanun yolu başvuru şartları 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) 272 ila 285 maddeler...
Tüketici Uyuşmazlıklarında Parasal Sınır Nedir?
Tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren bir uyuşmazlıkla ilgili olarak zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için  tüketici hakem heyetine gidilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi...
Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları Nelerdir?
Bilişim Suçları, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında yer almakta olup, gerek banka ve kredi kartlarına karşı işlenen suçlara gerekse de tüzel kişilerin bilişim suçları işlemesine yönelik maddeleri...
Alternatif Çözüm Yöntemi Olan Arabuluculuk Nedir ?
Son yıllarda birçok ülkede hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır. Taraflar, uyuşmazlıklarını dava ile çözmek yerine daha kolay ve hızlı olan arabuluculuğa yönelmektedirler. Bu etkin çözüm...